MR

Bij de wet is geregeld, dat op elke school een medezeggenschapsraad (M.R.) moet zijn.
De M.R. heeft als doel, de belangen van de ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen.
Daarom dient de M.R. het onderwijs in zijn totaliteit, maar in het bijzonder op de eigen school, zowel inhoudelijk als organisatorisch, nauwlettend te volgen. Waar nodig worden vragen gesteld, of ideeën aangedragen.

Tevens is het schoolbestuur verplicht bij een groot aantal zaken het advies, of zelfs de goedkeuring van de M.R. te vragen.
Indien u als ouder, of als personeelslid van de school, vragen, wensen of ideeën hebt, die betrekking hebben op onze school, kunt u zich richten tot de leden van de M.R.

De leden van de M.R. hebben zitting voor een periode van drie jaar en kunnen zich dan weer herkiesbaar stellen.
De afloop van een zittingsperiode is bepaald op enkele weken voor het eind van het schooljaar.
Bij vacatures worden er dan verkiezingen gehouden.
De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar.
Dat wil zeggen dat u als ouder of leerkracht bij deze vergaderingen aanwezig mag zijn, behalve als de vergadering over personen gaat.

De agendapunten worden vermeld in de Nieuwsbrief.
De vastgestelde notulen staan ter inzage op de website. Deze kunt u vinden op de homepage.

MR-leden

Voorzitter:
Anouk Stork (oudergeleding)

Secretaris:
Sabine de Haas (personeelsgeleding)

Overige leden:
Loes van Hulst (oudergeleding)
Suzanne Ruiters (personeelsgeleding)